Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

 

Daarektoreetii Dhimmoota Koomunikeeshiniifi Bulchiinsa Odeeffannoo

Daariktooreetiin kun, aangoofi gahee hojii Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaaf Labsii Lak. 191/2007 Keew. 6 xiqqaa 5 jalatti kennameef milkeessuuf kan hundaa’edha.

Bu’uura kanaan, sochiiwwan Caffeefi qaamolee Caffeen taasifamu qindeessuun odeeffannoo amanamaa, saffisaafi qulqullina qabu teeknoloojiin deeggaramuun hojii koominikeeshinii hojjeta. Kana malees, itti fayyadama teeknoloojii babal'isuufi deeggarsa ogummaa taasisuun hojiin waajjirichaa teeknoloojiin deeggaramee akka hojjetamu taasisuuf kan hundaa’edha. 

Walumaagalatti, sirna komunikeeshiniifi qunnamtii gar-lamee (two way communication) diriirsuun lammiileen sochiiwwan misoomaa, nageenyaa, demokiraasiifi bulchiinsa gaarii dagaagsuuf hojjetamu keessatti gahee isaanii akka gumaachaniif odeeffannoo waktaawaa karaa miidiyaa hawaasaa, tamsaasaafi maxxansaa (social, broadcasting and pirint media) hawaasa biraan gahuun amantaa ummanni Caffeerraa qabu dabaluu irratti xiyyeeffachuun hojjeta.

Daarektoreetii Dhimmoota Koomunikeeshiniifi Bulchiinsa Odeeffannoo