Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmaa’inaafi aangoo seeraan kennameef irratti hundaa’uun,  Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaafi qaamoleen Caffee hojiilee seera tumuu, hordoffiifi to’annoofi bakka bu’ummaa ummataa akkaataa gurmaa’inaafi hojimaata sirna parlaamentaawaa hordofeen gaggeessan ilaalchisee deeggarsa ogummaafi tajaajilaa haala cimina, qulqullina, saffinaafi gahumsa qabuun kennuuf Labsii Lak. 191/2007n hundaa’e.

Aangoofi Gahee Hojii Waajjiraa

 1. Caffee, qaamolee Caffeefi gurmaa’inaalee keessoo kanneen birootiif tajaajila bulchiinsaa ni kenna.
 2. Hojii seera tumuu, hordoffiifi to’annoo fi bakka bu’iinsa ummataa Caffeefi qaamolee Caffeetiin raawwatamuuf deeggarsa ogummaa ni kenna.
 3. Caffee fi qaamolee Caffeetiif galma walga’iiwwanii ni qopheessa; ni mijeessa.
 4. Qaboowwan yaa’ii Caffeefi qaamolee Caffee, murtiileefi sanadoota adda addaa sirnaan galmeessee ni qaba.
 5. Qaamoleefi miseensota Caffeetiif tajaajila mana kitaabaa, odeeffannoo fi qo’annoofi qorannoo ni kenna.
 6. Seerota Caffeefi qaamolee birootiin bahan Magalata Oromiyaa irratti ni maxxansiisa; maxxansaa fi raabsaa seerotaa, barruulee fi maxxansaalee adda addaa ni raawwata; ni raawwachiisa.
 7. Tooftaalee dandeettii raawwachiisummaa Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaa sadarkaan jiran ittiin cimsuun danda’amu baasee hojiirra ni oolcha.
 8. Ajandaaleefi dokimantoota Walga’ii Caffeetiif dhiyaatan yeroo dubbisaa seerota hojimaata Caffeetiin taa’etti miseensota Caffee ni dhaqqabisiisa.
 9. Keessummoota Caffeefi qaamolee Caffeetiif tajaajila keessummeessaa barbaachisaa ta’e ni kenna.
 10. Qabeenya ni horata; waliigaltee ni gala; maqaa isaatiin ni himata; ni himatama.

Hojiilee gahee Caffee, qaamoleefi miseensota Caffee galmaan gahuu dandeessisan biroo