Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraa fi Misooma Namaa

Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraafi Misooma Namaa karooraa fi raawwii hojii manneen hojii mootummaa armaan gadii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata:

 1. Waajjira Pirezidaantii;
 2. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa;
 3. Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa;
 4. Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa;
 5. Biiroo Pabliik Sarviisiifi Misooma Qabeenya Namaa;
 6. Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa;
 7. Komishinii Manneen Sirreessaa;
 8. Komishinii Poolisii;
 9. Abbaa Taayitaa Saayinsiifi Teeknolojii;
 10. Ejensii Galmeessa Siiviilii;
 11. Yunivarsiitii Naannoo Oromiyaa;
 12. Koolleejjii Poolisii Oromiyaa;
 13. Instiitiyuutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa;
 14. Waajjira Milishaa

                                                                                                                                

Kab. Obbo Gabree Urgeessoo Roobaa                                       Kab. Aadde Birqee Zawudee Araddoo     

 Dura Taa’aa                                                                                                     I/A Dura Teessuu                                                        

lakk. Bilbilaa:-+251113714191

                                                                                   

Kab. Obbo Mahaammad Kamaal Badhaasoo                                       Kab. Aadde Gishuu Kadir Fayisoo

Miseensa   Koree                                                                                            Miseensa  Kore

                                                                             

   Kab. Aadde Abarruu Galaanaa Diroo                                        Kab. Obbo Kabbadaa Deesisaa Dirribaa

              Miseensa  Koree                                                                             Miseensa koree

                         

Kab. Obbo Gimaa Taarreqeny Mokonnon            

Miseensa Koree