Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Daayireektoreetii Ijaarsa Dandeettii

Caffeefi qaamoleen Caffee hojii bakka bu’ummaa ummata naannichaan isaanitti kenname gahumsaan akka bahataniif hojii dandeettii raawwachisummaa isaanii cimsu ittifufiinsaan hojjachuudha.

Hojiilee Gurguddoo:

 • Qaawwaa dandeettii raawwachiisummaa jiru sakatta’uun qo’annoo gaggeessuufi bu’aa qo’annicharraa argameen leenjii biyya keessaafi alatti akka kennamu taasisuu, hordofuufi qindeessuu;
 • Leenjiiwwaan keennaman irratti duundeebii fudhachuun jiijjiirama ykn bu’aa argame madaluun qindeessuun galtee godhachuu;
 • Muuxannoo biyya keessaafi alatti akka qophaa’uuf haala mijeessuu, fedhii adda baasuun qabxii muuxannoon irratti fudhatamu qopheessuu, akka fudhatamuuf haala mijeessuufi muuxannoo fudhatame qindeessuun hojiirra akka ooluufi babal’atu taasisuu;
 • Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran waltajjii waliinii sadarkaa Fooramiitti qabaniin kanneen  muuxannoo gaarii qaban irraa muuxannoo akka fudhatan haala mijeessuu;
 • Qabxii madaalii Fooramii Afyaa’otaa, Manneen Maree Aanaaleefi Manneen Maree Magaalotaa qopheessuun gadi buusuu, karooraafi raawwii isaanii xiinxaluun duubdeebii kennuun sadarkeessuufi beekkamtii kennuu;
 • Supparvizyinii Manneen Maree  Aanaalee, Magaalotaafi Gandootaa samuda fudhachuun raawwii jiru madaaluun deeggarsa meeshaaleefi ogummaa taasisuun duubdeebii barreeffamaan kennuu;
 • Dhaabbilee gargaarsaa /donors/ barbaaduun hariiroo uumuu, pirooppozaala qopheessuufi haalduree barbaachisan mijeessuun maddoota baajataa dabalataa barbaaduun dandeettii raawwachiisummaa Caffeefi qaamolee Caffee cimsuu;
 • Waltajjii  gamaaggama qophii  karooraafi raawwii hojii Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa qopheessuun marii taasifamuun  muuxannoo akka waljijjiiran  haala mijeessuu.
 • Hojjettoonni Waajjira Caffee Oromiyaa sadarkaa barnoota isaanii akka foyyessan sponsarship/deeggarsa Yunivarsitiiwwaan garaagaraa gaafachuun dorgomsiisuun akka baratan gochuu;