Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

 Hooggansa Ol`aanaa

                       Afyaa’ii Caffee Oromiyaa

                         011-833-6998

                    I/A/Afyaa’ii Caffee Oromiyaa

                         011-371-4193

                 Itti Gaafatamaa Waajjira Caffee Oromiyaa

                       011-372-0004

   Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa

                      1.  Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa, Seeraa fi Qabeenya Namaa

 

                  2. Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyaa

                       0113727601

                  3.  Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa

 

                   4. Koree Dhaabbii Dhimma Baajataa fi To’annoo Horataalee Mootummaa

                     0113716122

                 5. Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa

                   0113716801

 

Daarekteerota

   1. Daarektoreetii Kenna Deeggarsa Ogummaa Seera Tumuu fi Dhaqqabsiisuu 

                     011-372-4510

   2. Daarektoreetii Kenna Deeggarsa Ogummaa Hordoffii fi To’annoo

                   011-371-4210

   3. Daarektoreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Bulchiinsa Odeeffannoo

                  011-372-621

   4. Daarektoreetii Ijaarsa Dandeettii

                 011-371-4186/421

    5. Daarektoreetii Bittaa Faayinaansii fi Bulchiinsa Qabeenyaa

 

   6. Daarektoreetii Qophii Karooraa, Baajataa, Hordoffii fi Gamaaggama  Raawwii

                    011-372-8644

  7. Daaretoreetii Hoggansa Qabeenya Naamaa

                 011-371-4201

  8. Daaretoreetii Odiitii

                 011-371-4656