Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

SEENAA CAFFEE OROMIYAA

Caffeen Oromiyaa, Caffee sirna Gadaa bu'uura godhachuun aadaa, duudhaafi seenaa uummata keenya kaleessaafi har'aa giddu galeeffachuun naannicha keessatti qaama mootummaa olaanaa isa seera baasu ta'ee hundaa’e.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Chaartara yeroo Ce'umsaa Bara 1983 bahe bu'uura godhachuun Mootummoota Naannolee Hundeessuuf Labsii Lak. 7/1984 baheen Naannolee hundaa'an keessaa isa tokko. Labsii kana keessattis, Mootummoonni Naannolee qaamolee mootummaa sadan /Seera baastuu, raawwachiistuufi hiiktuu/akka qabaatan waan jedhuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaas, kana bu'uura godhachuun Heera Mootummaa Naannichaa Yeroo Ce'uumsaa (Labsii Lak. 2/1985) baafatee hojiisaa kan eegale yoo ta'u, caaseffamni qaamoleen mootummaa sadeen sadarkaa naannoo irraa eegalee hanga gandaatti jirus Heera kanaan beekamtii argachuun yeroo jalqabaaf hundaa'an. Mootummaan Naannoo Oromiyaas yeroo kanarraa eegalee maqeeffama Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa jedhuun moggaafame.

Heericha Keewwata 46 jalatti aangoon qaama seera baastuufi raawwachiiftuu addaan bahee kan ibsame ta’us, Heericha Keewwata 56(2) jalatti qaamoleen lamaanuu qaamni raawachiistuufi qaamni seera baastuu Pireezidaantii Naannichaan bakka tokkotti akka hoogganaman ibsa.

Bu'uura kanaan, moggaasni 'CAFFEE' jedhus, qaama lamaaniif waljijjiirraan (interchangeably) tajaajilaa kan ture yommuu ta'u, wal makiinsi qaamolee lamaanii kun Manneen Marii Aanaafi Gandaattis bifuma walfakkaatuun Bulchaan Aanaafi Gandaa walitti qabaafi gaggeessaa Koree Hojii Raawwachiistuufi Manneen Marii Aanaafi Gandaa ta'uu eera.

                      Seena Caffee Oromiyaa