Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Daareektoreetii Kenna Deeggarsa Ogummaa, Hordoffii fi To’annoo

Hordoffiifi to’annoo karooraafi raawwii hojii qaamolee mootummaa taasisuu;

 • Ergamaafi mul’ata akaksumas, karoora tarsiimoo manneen hojii mootummaa bu’uura godhachuun xiinxala karooraafi raawwii karooraa manneen hojii gaggeessuun Koreewwan Dhaabbiif yaada ogummaa dhiyeessuu;

 • Koreewwan Dhaabbii Caffee hojiiwwan misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenna tajaajilaafi kkf ilaalchisee gara hawaasaatti gadi bu’uun hordoffiifi to’annoo taasisaniif deeggarsa ogummaa taasisuu;

 • Bu’aa gamaaggama hojii hordoffifi to’annoo irratti hundaa’uun kallattiiwwan Koreewwan Dhaabbiin kennaman hojiitti hiikamuu isaanii hordofuun deeggarsa ogummaa bilchina qabu kenuu.

 • Hojii bakka bu’ummaa ummataa raawwatamu keessatti deeggarsa ogummaa taasisuu;

 • Qabxii marii hojiin bakka bu’ummaa ummataa ittiin gaggeeffamuufi miseensonni Caffee ummata isaanii ittiin mari’achiisan adda baasuun qopheessuu;

 • Yaada, gaaffiifi komiin marii ummataa irraa argame gabaasaan qindaa’ee waajjira akka qaqqabu hordofuufi komii dhiyaate cuunfuun raawwiisaa hordofuu;

 • Komii, eeruufi iyyannoo dhiyaatu irratti yaadni akka kennamu yammuu gaafatamu seeraafi ragaa barbaachisu sakatta’uun yaada ogummaa dhiyeessuu;

 • Qorannoofi qa’annoo  hojiirra oolmaa Seerota, Imaammatoota, Tarsiimoowwan, Sagantaaleefi  Karoorawwan Mootummaa irratti  gaggeessuu;