Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Ergama

Bara 2022tti Oromiyaa sirni demokraasiifi bulchiinsi gaariin keessatti dagaageefi akka biyyaatti fakkeenya badhaadhinaa taate arguudha.

Mul'ata

Seerota qulqullina qaban baasuu, hordoffiifi  to’annoo gaggeessuu, hojii bakka bu’ummaa ummataa raawwachuufi Manneen Maree Ummataa  sadarkaan jiran gahee isaanii sirnaan bahuu akka danda’aniif dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuun ummata naannichaa gama hundaanuu fayyadamaa taasisuu.

Duudhaalee

Duudhaalee Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa

• Olaantummaa Seeraa;
• Hirmaachisummaa;
• Iftoomina;
• Ittigaafatamummaa;
• Aantummaa ummataa;
• Miira Tajaajiltummaa;
• Al-loogummaa;
• Fedhii Jijjiiramaa;
• Aadaa fi duudhaa uummataa kabajuu;