Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

                             Baga Gara Marsariitii Waajjira Caffee  Oromiyaa Nagaan Dhuftan!

 

Ergaa Afyaa’ii Caffee Oromiyaa

Ummanni Oromoo ‘Caffee’ sirna demokiraatawaa ammayyaa har’a itti fayyadamaa jiru hundeeffachuu isaan duratti, aadaa, duudhaafi eenyummaa isaa ganamaa irraa kan madde, guddina demokiraasii ammayyaaf bu’uura kan ta’e, sirna bulchiinsaa Gadaan hawaasa baroota dheeraaf wal bulchaa tureefi ammas duudhaa isaa kaleessaa osoo gadi hin lakkisiin Gadaan bulaa jirudha.

Oromoon sirna kanaan siyaasa, diinagdeefi hawaasummaa isaa gaggeeffachaa ture. Kana malees, madaala uumaafi uumama gidduu jiru kan ittiin tikfatu, hariiroo jiruufi jireenyaa keessoo isaatti ittiin walbulchuufi ummattoota biroo ollaa isaa jiraatan waliinis nagaafi jaalalaan haammatee waloon haala ittiin waliin jiraachuu qabu ilaalchisee seera kan tumatu Caffee sirna Gadaa kana jalattidha.

 

            

Mappii

Bakka Teessuma Lafaa

Bakka Teessuma Lafaa

Afaan Oromoo

Kallattii Odiitii

Sagantaa Caffee Godina Baalee Bahaa Aanaa Gindhiiriifi Golochaatti Qophaa'e

Haasawaa Yaa`ii Idilee 4ffaa waggaa 2ffaa bara hojii caffee 6ffaa Kab. Aadde Sa`aadaa Abdurahmaan Afayaa`ii Caffee MNO

Sagantaa Caffee Dhimma argannoo Oditiin walqabtee hojjatame