Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Koree Dhaabbii Dhimma Baajataa fi To’annoo Horataalee Mootummaa

Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Horataalee Mootummaa karooraafi raawwii hojii manneen hojii mootummaa armaan gadii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata:

 1. Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Mootumma;
 2. Biiroo Maallaqaa;
 3. Biiroo Galiiwwanii;
 4. Komishinii Karooraa fi Misoomaa;
 5. Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa;
 6. Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenyaa;
 7. Mana Hojii Odiitara Muummichaa.

                                                                                                                      

Kab. Dr. Gammachuu Araarsaa Raggaasaa                                   Kab. Galmaa Waaqoo Dambalaa    

Dura Taa’aa                                                                                                   I/A Dura Taa’aa Koree                                                                                         

lakk. Bilbilaa:- +251113716122

Email :-

                                                                                     

Kab. Obbo Haruun Obsaa Fufaa                                                         Kab. Aadde Lalisee Ittaanaa Jimaa

Miseensa koree                                                                                       Miseensa Koree 

 

Kab. Aadde Sa’aadaa Ismaa’el Huseen                            

          Miseensa Koree