Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

       Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa

Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa karooraafi raawwii hojii manneen hojii mootummaa armaan gadii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata:

 1. Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii
 2. Biiroo Carraa Hojii Uumuu fi Ogummaa;
 3. Biiroo Daldalaa; (d) Biiroo Investimantii fi Industirii;
 4. Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii;
 5. Ejensii Geejjibaa;
 6. Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa;
 7. Inistiitiyuutii Pilaanii Magaalootaa.

                                                                                                            

Kab. Obbo Abdurqaadir Huseen Elemoo                                                Kab. Aadde Inj. Nabiilaa Olii Sh/Alii 

 Dura Taa’a                                                                                                            I/A Dura Teessuu Koree                      

lakk. Bilbilaa:- +2511137

Email :-abdulhunde3@gmail.com

                                                                               

Kab.Obbo Siraaj Abdurroo Abdullaahi                                                 Kab. Aadde Zaaraa Shaanqoo Wayyamaa

Miseensa koree                                                                                                   Miseensa koree

 

  Kab. Aadde Kuulanii Bafiqaaduu Galataa           

        Miseensa koree