Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Jilli Afyaa'oota Naannoleefi Magaalota lamaan Godina Baaleetti daawwannaa taasisaan
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjira Caffee
 • Slide Background Image
  Gamaaggama Raawwii Hojii Baatiiwwan Sagalii Fooramii Afyaa’ota Godinaa,
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Nagaa ...Nagaa...Nagaa.. - Dubartootaaf Nagaa
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame
  Text Caption
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Leenjii Hoggansaafi Hojjetoota Waajjiraaf yeroo kennamu

You are here

Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyaa

Koreen Dhaabbii  Dhimma Misooma Baadiyyaa karooraafi raawwii hojii manneen hojii mootummaa armaan gadii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata:

 1. Biiroo Qonnaa;
 2. Biiroo Bishaanii fi Inarjii;
 3. Biiroo Lafaa;
 4. Biiroo Daandii fi Loojastiksii;
 5. Biiroo Misooma Jallisii fi Horsiisee Bulaa;
 6. Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa fi Kaafamtoota Misoomaa;
 7. Abbaa Taayitaa To’annoo Galteewwanii fi Oomisha Qonnaa;
 8. Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo;
 9. Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa;
 10. Ejensii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa;
 11. Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa.

                                                                                                          

Kab. Obbo Diriirsaa Waaqumaa Eddoo                                                Kab. Aadde Caaltuu Xuqaa Uddoo       

   Dura Taa’aa                                                                                                          I/A Dura Teessuu Koree                                       

lakk. Bilbilaa:- +251113727601

Email :-dwakuma2008@gmail.com

                                                                                      

  Kab. Aadde Addis Mitikkuu Dastaa                                                    Kab. Obbo Ahimad Abubakar Umar

    Miseensa Koree                                                                                               Miseensa Koree    

 

 Kab. Obbo Fiqaaduu Dirribaa Qalbeessaa 

 Miseensa Koree