Galmi Hordoffiifi To’annoo keenyaa, lammiileen mootummaa ofiin hundeeffatan waliin qindoominaan hojjechuun jijjirama bu’uuraa akka fidan taasisuudha

  • 12 May 2024
  • Posted by caffeeoromia
  • 0 Comments
. Kunimmoo, hariiroo mootummaafi ummata gidduu jiru cimsa. Amantaa ummataa dachaan dabala. Itti quufiinsas mirkaneessa.
Nagaafi tasgabbii ummataa mirkaneessuun wabii misoomaati. Misoomni ammoo, diinagdee jabaa rakkoo kamiyyuu dandamatu ijaara. Hordoffiifi To’annoo dirree marsaa kanaan, ummata kaleessa rakkoo nageenyaan miidhamaa ture biratti qaamaan argamnee jijjiirama jiruufi sochiiwwan misoomaa jiran ilaallee jirra.
 
Godinaalee nageenya isaanii mirkaneeffachaa jiran kanneen gidduutti argamuun aantummaa qabnuufis mirkaneessinee jirra. Ummanni keenyas, qorqalbii kaleessaa keessaa bahee fuulleffannaa isaa misooma taasifatee jira.
Manneen hojii mootummaas, kaayyoo hundaa’aniif galmaan gahuuf, hojimaata diriiree jiruun, tajaajila ummataaf kennuun itti quufiinsa lammiilee mirkaneessuun hojii xiyyeeffannoo barbaadudha.
 
Karoora Xiiqii milkeessuuf, galmoota misoomaa dameewwan hundarratti qabaman baay’inaafi qulqullinaan yeroo hafe keessatti ariitii dabaluun hojjechuu akka qabnu gamaaggama manneen hojii waliin taasifamerraa hubatamee jira. Kana cinaattis, qophiin karoora bara 2017 xiyyeeffannoo addaan hoogganamuu qaba.